PDPA TRAINING

"หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับภาครัฐและเอกชน"


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จะต้องปฏิบัติเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ อาจต้องรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ซึ่งมีอัตราโทษสูงทั้งจำคุกและปรับ โดยเฉพาะโทษทางปกครองที่มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 – 5 ล้านบาท แล้วแต่กรณี

ประกอบกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือพนักงานขององค์กรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน และองค์กรต้องรับผิดตามกฎหมายโดยไม่จำเป็น ดังนั้น หลักสูตรนี้จะเป็นการช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอีกทางหนึ่งด้วย

พันธมิตรของเรา (Our Partners)