เกี่ยวกับบริษัท / About Us

บริษัท เอนนี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นนิติบุคคลไทยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมระบบบริหารจัดการแบบดิจิทัล (Digital Innovative Solutions) และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมสินค้าและบริการของบริษัทฯ จึงมุ่งสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจในแต่ละสาขาให้มีสมรรถนะสอดคล้องในยุคแห่งความรวดเร็วและหลากหลาย ลูกค้าของ “ ANY ” ต้องได้รับสินค้านวัตกรรมและนวัตกรรมบริการที่มีคุณภาพ ทัดเทียมอารยประเทศ

ANY is a Thai company providing unrivaled expertise in Digital Innovative Solutions. As an innovative organization of corporate products and services, we aim to create innovations to enhance business competencies for success in the era of variety and fast technological change. Our clients will receive the most innovative products and services of top-notch quality. 


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อแบบดิจิทัลที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในประเทศไทย ร่วมกับนวัตกรรมระบบบริหารจัดการแบบดิจิทัล

เพื่อบูรณาการการทำงานขององค์กร การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนไทยและภูมิภาคอาเซียนในทุกระดับ ให้สะดวก รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในใจลูกค้า

We are the leader and preferred provider of Digital Innovative Media applications with the largest network in Thailand.

Offering together with Digital Innovative Solutions services, we are dedicated to providing an effective integration in operations within an organization and daily life of Thai people and ASEAN members across all levels conveniently and promptly, at the maximum possible efficiency and staying top in the minds of our clients.

 

พันธกิจ

ร่วมกับพันธมิตรสร้างสรรค์บริการด้านนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ANY joins hands with partners to promote and provide Total Solution products and services with maximum efficiency to nationwide.

ผลงานที่ผ่านมา / Our Projects

ความเป็นมาโครงการ

โครงการ SIM Student by TOTmobile มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้จากทุกพื้นที่ของประเทศ โดยพัฒนาซิมสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่จะส่งเสริมการเรียนรู้

ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Learning) ได้ทุกที่ ทุกวลา ผ่านระบบการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงด้วยแอปพลิเคชัน MOBI TV

 

โปรโมชั่นของ SIM Student by TOTmobile 

โครงการจะมอบ SIM Student by TOTmobile ให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอรับซิม และจัดทำสิทธิพิเศษในการใช้แอปพลิเคชัน MOBI TV เมื่อเปิดใช้งาน SIM Student by TOTmobile ครั้งแรก จะสามารถเข้าไปรับชมเนื้อหาสาระความรู้และสาระบันเทิงในแอปพลิเคชัน MOBI TV ที่ความเร็ว 384 kbps ได้โดยไม่เสียค่าอินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 48 ชั่วโมง(นับเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานซิมครั้งแรก) และหลังจาก 48 ชั่วโมงไปแล้ว จะคิดค่าอินเตอร์เน็ตตามการใช้งานจริงจนกระทั่งหมดโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต

ความเป็นมาโครงการ

เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพและการคัดกรองเด็กนักเรียน 3 เรื่องหลักที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องได้แก่การเจริญเติบโต เช่น อ้วน ผอม ไม่สมส่วน, ภาวะที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ในวัยเรียน ประกอบด้วย การเรียนรู้ช้า, สมาธิสั้น, ออทิสติก, แอลดี และเรื่องสุขภาพในช่องปาก โรคเหงือกและฟัน


เทศบาลนครหาดใหญ่, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงจัดทำโครงการสร้างเสริมและป้องกันดูแลรักษาปัญหาการเจริญเติบโตผิดปกติและออทิสติก โรคเหงือกและฟันในนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนำจุดแข็งของการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Student dHealthInformation System powered by TOT มาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และพัฒนาให้เป็นข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 โดยนำร่องที่โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ / Project Activites

กิจกรรม SIM Student by TOTmobile โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนต้นแบบ Student dHeath โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

การสัมมนา Digital 4.0 by SIM Student and Student dHealth powered by TOT

ผู้บริหารสถานศึกษา โซนกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร

 วันที่  27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 

ประธานในพิธี นพ. พิชญา นาควัชระ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 งานวิจัยและพัฒนา / Our Research & Development

dVaccine คืออะไร?

#dVaccine คือ ฟอร์มออนไลน์ชุดหนึ่ง ที่มีอยู่บนแพลทฟอร์ม Student dHealth ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยบูรณาการฐานข้อมูลสุขภาพเด็กไทยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แพลทฟอร์มจะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกข้อมูลรูปแบบเดิมๆ ที่บันทึกลงกระดาษให้อยู่บนฐานข้อมูลออนไลน์แทนเเล้ว ยังช่วยทำให้ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันดูแลสุขภาพเด็กไทยได้อย่างรวดเร็ว #ทันที #ทุกที่ #ทุกเวลา

Student dVaccine งานวิจัยสมุดบันทึกสุขภาพออนไลน์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยบูรณาการฐานข้อมูลสุขภาพเด็กไทยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

แนวคิดธุรกิจแท็บเล็ตให้เช่ารายวัน / Tablet Daily Rental

แท็เล็ตพร้อมเน็ตให้เช่ารายวัน / Family Tablet Daily Rental 

สมาร์ตคลาสรูม ห้องเรียนออนไลน์แท็บเล็ตโซลูชั่นแบบเช่าใช้ / Smart Classroom Tablet Solution as a Service

พันธมิตรของเรา (Our Partners)